Usul ve Esaslar

T.C.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GİRİŞİMCİLİK KURULU BİRİMİ OLUŞTURULMASINA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1

1. Bu usul ve esasların amacı, Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyelerinin katılımıyla Girişimcilik Kurulu Birimi oluşturulması ile bu kurulun görevleri ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

2. Girişimcilik Kurulunun amacı; Mühendislik Fakültesinde sosyal ve teknik alanda girişim kültürünü oluşturmaya yönelik eğitim programları oluşturmak, girişimcilere destek olmak, tavsiyelerde bulunmak, girişimciliğe, yenilikçiliğe, bilimsel gelişmeye ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı, bilgi tabanlı yapısıyla aynı zamanda üniversitenin gelişimine katkıda bulunmak, bölge sanayi kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek, kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarıyla anlaşmalar yapmak, ortaklıklar kurmak, girişimcilik kültürünün kalıcı hale getirilmesi için elektronik veri tabanı oluşturmak, aynı zamanda öğrencilerimizin sosyal ve teknik alanda girişimlerini desteklemek, proje üretmek ve uygulamalar için altyapı eksikliklerini gidermeye yönelik çalışmalar yapmaktır.

3.Girişimcilik Kurulunun diğer amacı başta öğrenciler olmak üzere akademik ve idari personelin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda sertifikalı eğitim programları oluşturmak ve bu programları başarıyla tamamlayanlara Katılım Sertifikası ve Katılım Belgesi vererek eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamaktır.

 

Dayanak

MADDE 2

Bu usul ve esaslar, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 12 ve 17. Maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3

Bu usul ve esaslarda geçen;

Dekan: Mühendislik Fakültesi Dekanını,
Girişimcilik Kurulu Birim Yöneticisi: Mühendislik Fakültesi Girişimcilik Kurulu Birim Yöneticisini,
Girişimcilik Kurulu Birim Koordinatörü:  Mühendislik Fakültesi Girişimcilik Kurulu Koordinatörünü,
Katılımcı: Öğretim Üyeleri ve öğrenciler,  kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, Üniversitemiz ile diğer üniversite ve yükseköğretim kurumlarından temsilciler, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanları tanımlamaktadır.
Sosyal Girişimcilik Çalışma Kurulu: Sosyal Girişimcilik Kurulunun Çalışma Üyelerini,
Sosyal Girişimcilik Kurulu Birim Başkanı: Sosyal Girişimcilik Kurulunun Başkanını,
Senato: Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,
Teknik Girişimcilik Çalışma Kurulu: Teknik Girişimcilik Kurulunun Çalışma Üyelerini
Teknik Girişimcilik Kurulu Birim Başkanı: Teknik Girişimcilik Kurulunun Başkanını,
Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,
Yürütme Kurulu: Mühendislik Fakültesi Girişimcilik Kurulunun Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Organlar, Kurulların Oluşumu, Görev ve Yetkiler

 

Organlar

MADDE 4

Mühendislik Fakültesi Girişimcilik Kurulu Organları şunlardır:

Yürütme Kurulu
Sosyal Girişimcilik Çalışma Kurulu
Teknik Girişimcilik Çalışma Kurulu
Girişimcilik Birim Koordinatörü
Yayın Kurulu
Danışma Kurulu

Gerekli görüldüğü takdirde, Yürütme Kurulu kararı ile yeni kurul ya da komisyonlar oluşturulabilir.

 

Girişimcilik Kurulu Birim Yöneticisi

MADDE 5

Mühendislik Fakültesi Girişimcilik Kurulu Yöneticisi, görev süresi boyunca Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı’dır.

 

Girişimcilik Kurulu Birim Yöneticisi Görev ve Yetkileri

MADDE 6

Kurul Birim Yöneticisi, Yürütme Kuruluna başkanlık eder.
Sosyal ve Teknik girişimlerin planlanması, yürütülmesi ve sonuçlarının duyurulması amacı ile ilgili kişi ve kurumlar ile görüşür, ihtiyaç duyulması halinde gerekli anlaşma ve protokolleri gerçekleştirir.
Birim Yöneticisi, görevde kaldığı süre içinde, kurulun faaliyetleri ile ilgili olarak her altı ayda bir Dumlupınar Üniversitesi Rektörlük Makamına bilgi verir.

 

Çalışma Kurulları

MADDE 7

Çalışma Kurulu iki alt kuruldan oluşmaktadır. Bunlar; Sosyal Girişimcilik Çalışma Kurulu ile Teknik Girişimcilik Çalışma Kurulu’dur.
Sosyal ve Teknik alan dışında girişimcilik kültürü ve ruhu kazandırılabilecek farklı alanlara ait Çalışma Kurulları da oluşturulabilir. Çalışma Kurulları Mühendislik Fakültesindeki her bir bölümden bir öğretim elemanının Kurul Yöneticisi tarafından seçilmesiyle oluşturulur.

 

Sosyal Girişimcilik Çalışma Kurulu

MADDE 8

1. Sosyal Girişimcilik Çalışma Kurulu, Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesindeki her bir bölümden birer öğretim elemanının Mühendislik Fakültesi Dekanı tarafından görevlendirilmesiyle oluşturulur. 

 

Sosyal Girişimcilik Çalışma Kurulu Görev ve Yetkileri

MADDE 9

Sosyal Girişimcilik Çalışma Kurulu, Sosyal Girişimcilik Kurulu Birim Başkanını seçer.
Ulusal, uluslararası, resmi ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar düzenler, uygulama ve araştırma projeleri hazırlar, bu projelere kaynak oluşturur ve projeleri uygular ve/veya uygulamanın takibini yapar.
Yerel, ulusal ve uluslararası sosyal sorunlara yönelik farkındalık ve iyileştirme projeleri geliştirir, dezavantajlı gruplara (kadın, genç, engelli, çocuk) ve çevrecilik/yeşil stratejiler konusunda seminer, panel ve benzeri çalışmalar düzenler.
Başta Üniversite yerleşkelerine komşu olan bölgeler olmak üzere toplumsal sorunları tespit eder, çözümleri için projeler oluşturur ve bu projeleri ulusal seviyeler için rol model haline getirir.
Sosyal girişimcilik ve sosyal işletmecilik konularında vaka çalışmaları, fikir ve makale yarışmaları yapar ve çalıştaylar düzenler.
Değişik sektörler ve firmalar için sosyal girişimcilik projeleri geliştirir; görüş bildirilebileceği eğitim ve danışmanlık çalışmaları hazırlar ve yürütür, mesleki kurslar, meslek içi eğitim programları, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, sempozyum, konferans ve çalışmalar düzenler.
Sosyal girişimcilik konularında ulusal ve uluslararası piyasalarda benzer uygulamaları izler ve bu konulardaki değerlendirmeleri ilgililerin ve kamunun bilgisine sunar.
Yurtdışındaki benzer projelerde, işbirlikleri ve öğrenci değişimleri aracılığı ile sosyal girişimcilik kültürünü zenginleştirmeye yönelik çalışmalarda bulunur.
Sosyal girişimcilik konusunda istekli olan öğrenci, akademisyen, üretim ve hizmet sektöründe hizmet veren firmalar ve girişimci olmak isteyen bireyler için referans noktası olarak, özellikle yeni girişimlerinin başlangıcı noktasında sosyal iş planı geliştirmelerine yardımcı olur ve danışmanlık yapar.
Sosyal girişimcilik alanında araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir kütüphane, elektronik bilgi bankası ve arşiv oluşturur, ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı kurar, Girişimcilik Kuruluna ait süreli ve süresiz yayınlar hazırlar.
Sosyal Girişimcilik Çalışma Kurulunda açılan Sosyal Sorumluluk içerikli projeler DPÜ Sosyal Sorumluluk Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenir ve proje çıktıları Sosyal Sorumluluk Projeleri Yönetim Birimi tarafından sunulur.  
Öğrenci projelerinde rehberlik yapar.
Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunur.

 

Teknik Girişimcilik Çalışma Kurulu

MADDE 10

1. Teknik Girişimcilik Çalışma Kurulu, Mühendislik Fakültesindeki her birbölümden birer öğretim elemanının Mühendislik Fakültesi Dekanı tarafından görevlendirilmesiyle oluşturulur.

 

Teknik Girişimcilik Çalışma Kurulu Görev ve Yetkileri

MADDE 11

Teknik Girişimcilik Çalışma Kurulu, Teknik Girişimcilik Kurulu Birim Başkanını seçer.
Dumlupınar Üniversitesindeki işletme ve mühendislik alanlarındaki altyapı ve insan kaynaklarından yararlanarak, Üniversite öğrencilerine bir fikir bulma ve bunu hayata geçirme deneyimi kazandırır, aynı zamanda yenilikçi düşünme ve yönetim ile ilgili genel beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye yardımcı olur.
Kamu ve özel teşebbüsün girişimcilik, inovasyon ve bunların yönetimi konularındaki sorunlarına ilişkin eğitim, araştırma ve uygulama yapar.
Ulusal, uluslararası, resmi ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar düzenler, uygulama ve araştırma projeleri hazırlar, bu projelere kaynak oluşturur ve projeleri uygular ve/veya uygulanmasının takibini yapar.
Konuyla ilgili çalışmaları daha ileri düzeye çıkarabilmek için ulusal ve uluslararası nitelikte kurs, seminer, konferans, kongre ve benzeri faaliyetlerde bulunur.
Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunur.
Teknik Girişimcilik Çalışma Kurulunda açılan Sosyal Sorumluluk içerikli projeler DPÜ Sosyal Sorumluluk Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenir ve proje çıktıları Sosyal Sorumluluk Projeleri Yönetim Birimi tarafından sunulur.
Öğrenci projelerinde rehberlik yapar.
Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunur.

 

Sosyal Girişimcilik Kurulu Birim Başkanı

MADDE 12

1. Sosyal Girişimcilik Çalışma Kurulu arasından olmak üzere kurul üyeleri tarafından seçilerek belirlenir.  

 

Sosyal Girişimcilik Kurulu Birim Başkanının Görev ve Yetkileri

MADDE 13

1. Sosyal Girişimcilik Çalışma Kuruluna başkanlık eder.

2. Çalışma kurulunun her ay toplanmasını sağlar, kurulda alınan kararları kayıt altına alır ve bu kararların uygulanmasını takip eder.

 

Teknik Girişimcilik Kurulu Birim Başkanı

MADDE 14

1. Teknik Girişimcilik Çalışma Kurulu arasından olmak üzere kurul üyeleri tarafından seçilerek belirlenir. 

 

Teknik Girişimcilik Kurulu Birim Başkanının Görev ve Yetkileri

MADDE 15

1. Teknik Girişimcilik Çalışma Kuruluna başkanlık eder.

2. Çalışma kurulunun her ay toplanmasını sağlar, kurulda alınan kararları kayıt altına alır ve bu kararların uygulanmasını takip eder.

 

Girişimcilik Kurulu Birim Koordinatörü

MADDE 16

1. Mühendislik Fakültesinde görevli personel arasından Birim Yöneticisi tarafından görevlendirilir. 

 

Girişimcilik Kurulu Birim Koordinatörünün Görevleri

MADDE 17

1. Birim-içi örgütlenmeyi sağlayıp, iletişim stratejisi geliştirir.

2.Kurul kararları doğrultusunda, üniversitenin tüm birimleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel teşebbüsler arasında eşgüdüm içinde, katılımcı bir yaklaşımla birim eylem planını hazırlar ve uygulamayı takip eder, uygulamadaki aksaklıkları raporlar.

3. Kurumsal eylem planına ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

 

Yürütme Kurulu

MADDE 18

Girişimcilik Yürütme Kurulu; Girişimcilik Kurulu Birim Yöneticisi, Mühendislik Fakültesi Dekanı tarafından görevlendirilen Dekan Yardımcıları (iki kişi), Teknik ve Sosyal Girişimcilik Kurulu Birim Başkanları olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.
Yürütme Kuruluna Mühendislik Fakültesi Girişimcilik Kurulu Yöneticisi başkanlık eder. Kurul Yöneticisinin bulunmadığı toplantılara, en yüksek akademik unvana sahip üye başkanlık eder. En yüksek akademik unvanlı üye sayısının birden fazla olması halinde, bu üyelerden en yaşlı olanı toplantıya başkanlık eder.
Kurul Yöneticisi’nin görev süresi ile birlikte Yürütme Kurulu Üyelerinin de görev süreleri sona erer.

 

Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 19

Mühendislik Fakültesi Girişimcilik Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

Sosyal ve Teknik Çalışma Kurulları çalışanlarının görüşlerini alarak Çalıştay/Ortak Akıl toplantılarının gündemini hazırlamak,
Çalıştay/Ortak akıl toplantılarını yönetmek,
Gerekli görülen konularda yeni bir Çalışma Kurulu oluşturmak ve Çalışma Kurullarının faaliyetlerini verimli bir şekilde yürütmelerini sağlamak,
Yürütme Kuruluna teklif edilen girişimcilik projeleri ve görüşleri hakkında; uygulama onayı vermek, uygulama sürecini izlemek ve denetlemek,
Kurullar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,
Çalışmaların verimli bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
Kurullarda alınan kararları kayıt altına almak ve bu kararların uygulanmasını takip etmek.

 

Toplantı Usulü

MADDE 20

Girişimcilik Yürütme Kurulu Toplantıları; “Çalıştay ve Ortak Akıl” toplantıları halinde ayda bir yapılır. Gerekli görüldüğünde Kurul Yöneticisinin teklifi ile toplantı sayısı arttırılabilir.
Yürütme Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde Girişimcilik Kurulu BirimYöneticisinin kararı belirleyicidir.

 

Danışma Kurulu

MADDE 21

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeleri ile Girişimcilik Kurulu projelerine katılan kurum veya kuruluşların yönetici veya çalışanları arasından seçilir. Girişimcilik projesine katılan kurum veya kuruluşlar dışında olan ve girişimcilik konularda önemli birikime sahip  kişilerde Girişimcilik Kurulu üyesi olabilirler. Bu birikime sahip kişiler Danışma Kuruluna üye olmak üzere Yürütme Kurulu Kararı ile davet edilir.

 

Danışma Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 22

Danışma Kurulu Girişimcilik Kurulu Birim Yöneticisi başkanlığında toplanır ve yılda en az bir defa olağan değerlendirme toplantısını yapar, Yürütme Kurulunun talebi olması halinde olağan üstü olarak toplanır.
Başta Yürütme Kurulu olmak üzere, diğer kurul ve komisyonların çalışmalarını değerlendirerek gerekli önlemleri tavsiye eder. Kurul ve Komisyonların talep ettiği konular üzerinde görüş ve öneriler ile tavsiyelerde bulunur.
Girişimcilik konularda ihtiyaç duyulan yönetmelikleri ve diğer mevzuatı hazırlar.

 

Yayın Kurulu

MADDE 23

Birim Yöneticisi tarafından Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeleri arasından seçilir ve en fazla dokuz kişiden oluşur. Yayın Kurulu Girişimcilik Kurulu Birim Yöneticisi başkanlığında toplanır ve DPÜ-Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları ile DPÜ-Girişimcilik Kurulu çalışanları tarafından hazırlanan girişimcilik konularındaki yazılı, görsel ve işitsel dokümanların değerlendirilmesi ve yayımlanmasında görev alır.

 

Yayın Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 24

Yayın Kurulu ayda en az bir defa olağan değerlendirme toplantısını yapar, Yürütme Kurulunun talebi olması halinde olağan üstü olarak toplanır.
Başta girişimcilik projeleri kapsamında yayınlanan makaleler, söyleşi ve derlemeler olmak üzere girişimcilik kuruluna gelen yazılı, görsel ve işitsel dokümanları değerlendirerek, altı aylık olarak çıkartılacak olan girişimcilik e-bülteni için hakem incelemesi sonuçlarını değerlendirir ve yayın için Yürütme Kurulu onayına sunar.
Girişimcilik Projelerini ilgilendiren konularda ve ihtiyaç duyulan diğer konularda yayın politikaları geliştirir, yönetmelikleri ve diğer mevzuatı hazırlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

“Eğitim Programlarının Açılması ve Yürütülmesi ve Eğitmen Seçimi ve Görevlendirilmesi"

 

Eğitim Programının Açılması

MADDE 25

Eğitim Programlarının açılması ve yürütülmesi aşağıdaki gibidir.

Girişimcilik Kurulu Birim Yöneticisi, Yürütme Kurulunun onayı doğrultusunda, ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim programlarının açılmasını sağlar.
Tüm programların planlandığı gibi yürütülmesinden Girişimcilik Kurulu Birim Yöneticisi sorumludur.
Girişimcilik Kurulu Birim Yöneticisi programın yerini ve tarihini değiştirebilir.

 

Eğitim Programının İptali

MADDE 26

Girişimcilik Kurulu Birimi tarafından açılacağı duyurularak, katılımcı kayıtları yapılan eğitim programları, ilan edilen asgari katılımcı sayısına ulaşmadığı takdirde Proje Yöneticisi tarafından iptal edilebilir.

 

Eğitmen Seçimi ve Görevlendirilmesi

MADDE 27

Girişimcilik Kurulu Birimi Oluşturulmasına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen kurullarda bulunan ve alanında uzman öğretim üyeleri ile öğretim görevlileri Girişimcilik Kurulu Birim Yöneticisinin görevlendirmesi ile eğitim verebilir. Kurullarda yer almayan uzman kişiler de ihtiyaç duyulan durumlarda Girişimcilik Kurulu Birim Yöneticisi tarafından görevlendirilebilir.

 

Katılım Sertifikası ve Katılım Belgesi Verilmesi

MADDE 28
1. Katılım Sertifikası ve Katılım Belgesi Verilme Esasları Yürütme Kurulunca belirlenir. 

2. Yürütme Kurulu onayı ile Proje Koordinatörü tarafından düzenlenen herhangi bir eğitim programına ya da seminere belirtilen süre içinde katılarak başarıyla tamamlayan katılımcılara eğitim programının adı verilerek Katılım Sertifikası verilir. Katılım Sertifikası Rektör, Girişimcilik Kurulu Birim Yöneticisi, Proje Koordinatörü
ve Proje Paydaşı Kurum veya Kuruluşların yetkilileri tarafından imzalanır.


3. Yürütme Kurulu onayı ile Proje Koordinatörü tarafından düzenlenen herhangi bir eğitim programına ya da seminere belirtilen süre içinde katılarak devam koşullarını yerine getiren katılımcılara eğitim programının adı verilerek Katılım Belgesi verilir. Katılım Belgesi Eğitim programından sorumlu eğitmen ve Girişimcilik Kurulu Birim Yöneticisi tarafından imzalanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler


Bütçe

MADDE 29
1. Girişimcilik Kurulu bütçesi; 10.04.2002 Sayılı Resmi Gazetede yer alan; “Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında Bilimsel Araştırma Projeleri için tefrik edilen ödeneklerin özel hesaba aktarılarak kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile özel hesabın işleyişine ilişkin esas ve
usuller kapsamında, Bilimsel Araştırma Projeleri için tahsis edilen ödenekten, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu kararıyla “Girişimcilik Kurulu Payı” başlığı altında ayrılarak teşkil olur.

2. Girişimcilik Kurulu bütçesi, projeler kapsamında çalıştırılacakların harcamaları, yolluk, hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları ile makine ve teçhizat alımları ve buna ilişkin diğer giderler için kullanılır.

 

Personel İhtiyacı

MADDE 30
1. Girişimcilik Kurulu Birimi Akademik, Teknik, İdari Personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.


Hüküm bulunmayan haller
MADDE 31
1. Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararları geçerlidir.
 

Yürürlük

MADDE 32
Bu usul ve esaslar, Senato’nun 12 Haziran 2014 tarih ve 08 sayılı kararı ile yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 33
Bu usul ve esaslar hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı yürütür.

 

Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2015, Perşembe